อัตลักษณ์

   “สร้างคน สร้างสอาชีพ สร้างสังคม” 

เอกลักษณ์

“เติมเต็มโอกาสทางการศึกษา  พัฒนาท้องถิ่น”

    ยุทธศาสตร์  

        1. จัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชน

         2. สร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยการบูรณาการการศึกษา การพัฒนาอาชีพ การจัดการชุมชนและการวิจัยอย่างเป็นระบบ

         3. พัฒนาอาชีพให้ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้เพิ่มขึ้น 

         4. ส่งเสริมสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

         5. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีคุณภาพสูงสุด