ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

นางสาววรวรรณ       ทิวาลัย    

นางโนรฮีดายะห์      วาเจ๊ะ        

นางผลิตา              แก้วศรีดำ     

นางสาวคณัสนันท์    บางพระ

นายสุริยา              หนูหมาด

นางสาวนาตยา        แซ่จิว    

นางสาวสุนันทา       แก้วสามเขียว     

นางสุภาพร            กาลรักษ์       

นางสาวอัญชลี        แสงดารา  

นางอัญชุลี             ยานุมาศยุคล    

นางสาวรัชนีวรรณ     ธูปทอง     

นางสาวอุทุมพร        มากมี    

นางสาวอามีเนาะห์    เจ๊ะแว    

นายอับดลรอศักดิ์     หมาดอุมา

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นักวิชาการประเมินและวัดผล

นักวิชาการประเมินและวัดผล

นักวิชาการพัสดุ

นักวิชาการพัสดุ

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

เจ้าพนักงานธุรการ (งานบุคลากร)

เจ้าพนักงานธุรการ (งานสารบรรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี