• ให้คำปรึกษา เสนอแนะ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การดำเนินงานหน่วยจัดการศึกษา การพัฒนาทางวิชาการของวิทยาลัยชุมชน
  • พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน และหลักสูตรสัมฤทธิบัตรของวิทยาลัยชุมชน เสนอต่อสภาวิทยาลัยอนุมัติ
  • พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบัน และหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยเสนอต่อสภาวิทยาลัย และเสนอต่อสภาสถาบันให้ความเห็นชอบ
  • พิจารณากลั่นกรองผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน เพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  • แต่งตั้งคณะทำงานหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพื่อพิจารราและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย