กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม                                                                         กระทรวงศึกษาธิการ          

 

                                      

                 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช                                                                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

                                   

               วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา                                                                                             เทศบาลนครยะลา