วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมย่อยที่ 2 วิเคราะห์ศักยภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยชุมชนยะลา โดยมีนางสาวณัฐลักษณ์ อิสระ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) คณะอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ วิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ภายในกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายกลไกการพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน แบ่งกลุ่ม/กิจกรรมฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ศักยภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร ฝึกปฏิบัติกำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนของวิทยาลัยชุมชนยะลา โดยมี ผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยาย

ภาพเพิ่มเติม