วันที่ 31 มีนาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมการอบรมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การผลิตอาหารสัตว์ปีก เพื่อลดต้นทุน) ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายอิสมาแอล มะสาแม (ผู้รับผิดชอบโครงการ) คณะทำงาน และกลุ่มเป้าหมายผู้เปราะบางฯ เข้าร่วมจำนวน 35 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ภายในกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายหัวข้อเรื่อง ความเป็นมาและความสำคัญของไก่ไข่และขั้นตอนการเลี้ยงไก่ไข่ตามหลักวิชาการ , โภชนศาสตร์อาหารสัตว์ ช่วงบ่ายแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การผลิตอาหารสัตว์ปีกอย่างง่ายและการฟักไข่และการจัดการตู้ฟัก โดยอาจารย์สุวรรณา ทองดอนคำ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นวิทยากรในการบรรยาย
สำหรับกิจกรรมในการอบรมครั้งนี้ดำเนินการขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ ความสำคัญของไก่ไข่และขั้นตอนการเลี้ยงไก่ไข่ตามหลักวิชาการ ตลอดจนหลักการผลิตอาหารสัตว์ปีก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปปรับใช้ได้จริงในชุมชน เพื่อลดต้นทุนในการผลิตอาหารสัตว์ปีก และเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนต่อไป 

ภาพเพิ่มเติม