วันที่ 30 มีนาคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยุชมชนยะลา มอบหมายให้นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นงานศิลป์พื้นบ้านสู่แหล่งเรียนรู้และยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์วิถีชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายมาหะมะรอยี แวหะมะ นายกเทศมนตรีตำบลโกตาบารู โดยมีประชาชนในพื้นที่ ปราชญ์ชาวบ้านผู้มีความรู้เรื่องการทำแหวนโกตาบารู คณะอาจารย์ และทีมงานบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโกตาบารู ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

          โดยภายในกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง การยกระดับงานภูมิปัญญางานศิลป์พื้นบ้านการประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อการขอสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ด้านสื่อมวลชน โดยนางยามีล๊ะ อะแด ผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา เป็นวิทยากรในการบรรยาย และในกิจกรรมช่วงบ่ายเป็นการบรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อเรื่อง คลังข้อมูลการนำเสนอภูมิปัญญาปราชญ์ผู้สืบสานอนุรักษ์อัตลักษณ์แหวานประดับอัญมณีวิถีมาลายูพื้นถิ่นโกตาบารู , วิเคราะห์การประชาสัมพันธ์ คลังข้อมูลปราชญ์ด้านแหวนมลายู , แนวทางการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์โกตาบารูและการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ และ  , การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ในคลังข้อมูลเพื่อการนำเสนอ โดยนายยาลาดุลดีน ดอเลาะ เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดเทศบาลตำบลโกตาบารู้ เป็นวิทยาการในการบรรยาย
          ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนยะลามุ่งเน้นให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลโกตาบารูได้เข้าถึงองค์ความรู้ทิศทางการส่งเสริมสนับสนุนด้านงานภูมิปัญญางานศิลป์พื้นบ้านวิถีชุมชนตำบลโกตาบารู ให้สืบทอดและเป็นที่รู้จักโดยทั่วกัน

ภาพประกอบเพิ่มเติม