แจ้งเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

สาขาวิชาการพัฒนาบชุมชน

สาขาวิชาการจัดการ

และสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

             และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ การสอบภาคปฏิบัติในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2565