เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย ภายใต้โครงการการจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้านวิถีพหุวัฒนธรรมด้านการแพทย์แผน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา นำโดยนางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ รองผู้อำนวการศูนย์วิจัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนยะลา นายธวัชชัย สุนทรนนท์ หัวหน้าสาขาสาธารณสุขชุมชนวิทยาลัยชุมชนยะลา (ผู้รับผิดชอบโครงการ) คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา โดยมีประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน
ภายในกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายในหัวข้อเรื่องศาสตร์แพทย์แผนไทย วิถีการรักษาด้วยผดุงครรภ์ไทย ผสมศาสตร์การรักษา ผสานคุณค่าทางวัฒนธรรม และแบ่งกลุ่มระดมความคิดแนวทางการอนุรักษ์ศาสตร์ผดุงครรภ์ไทย โดยมีนางสาวญาณิศา นุ่งอาหลี แพทย์แผนไทยประยุกต์เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้
อ่านเพิ่มเติม