วันที่ 4 มีนาคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมแนวทางการยกระดับสินค้าและบรรจุภัณฑ์สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สนยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสุภามาศ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมคณะทำงานวิทยาลัยชุมชนยะลา และประชาชนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 คนเข้าร่วม
         ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวแบ่งเป็นสองช่วงช่วงเช้าประกอบด้วยการบรรยายแนวทางการยกระดับสินค้าและบรรจุภัณฑ์ แบ่งกลุ่มจำแนกตามประเภทสินค้าและบรรจุภัณฑ์ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการยกระดับ โดยมีคณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการกำกับแต่ละกลุ่ม ช่วงบ่ายประกอบด้วยการบรรยายการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า แต่ละกลุ่มนำเสนอแนวทางการยกระดับสินค้าและบรรจุภัณฑ์ และร่วมกันสรุปแนวทางการยกระดับเพื่อให้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีนางสาวชารียะห์ ยูโซะ นักวิชาการอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องวังแก้ว โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
         โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ และการมีงานทำให้แก่ประชาชนในจังหวัดยะลา สร้างโอกาสในการเข้าถึงการบริการของรัฐ ตามนโนบายของรัฐบาล ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มสร้างอาชีพ ตลอดจนพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนต่อไป