วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายละเอียดของรายวิชาหลักสูตรอนุปริญญา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา ประจำงบประมาณ 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายนำชัย กฤษณาสกุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมบรรยาย หัวข้อเรื่องการบริหารจัดการการศึกษาในรูปแบบของวิทยาลัยชุมชน นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา กล่าวรายงานพร้อมพบปะพูดคุย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้สอนประจำ ผู้สอนพิเศษและบุคลากร หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมจำนวน 70 คน
โดยกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายหัวข้อหลักสูตรอนุปริญญาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอน บรรยายโดยนางสาววิภาดา ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย สถาบันวิทยาลัยชุมชน ฝึกปฏิบัติ “การเขียนรายละเอียดของรายละเอียดวิชา หลักสูตรอนุปริญญา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อุดมศึกษา (มคอ.3และมคอ.5 )” พร้อมฝึกปฏิบัติการเขียนฯ บรรยายโดยนายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี และการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา บรรยายโดยนางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนยะลา
ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา และห้องประชุมแมนดาริน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม