เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย ภายใต้โครงการการจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้านวิถีพหุวัฒนธรรมด้านการแพทย์แผนไทย นำโดยนางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ รองผู้อำนวการศูนย์วิจัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนยะลา นายธวัชชัย สุนทรนนท์ หัวหน้าสาขาสาธารณสุขชุมชนวิทยาลัยชุมชนยะลา (ผู้รับผิดชอบโครงการ) คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา โดยประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน
โดยภายในกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายเรื่องศาสตร์แพทย์แผนไทย กับวิถีเภสัชกรรมไทยโดยนางสาวญาณิศา นุ่งอาหลี แพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยากรในการบรรยาย ,เรื่องผสมศาสตร์การรักษา ผสานคุณค่าทางวัฒนธรรม โดยนางสาวญาณิศา นุ่งอาหลี แพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยากรในการบรรยาย และกิจกรรมกลุ่มระดมความคิดเรื่องแนวทางการอนุรักษ์ศาสตร์เภสัชกรรมไทยในชุมชน โดย นางสาวญาณิศา นุ่งอาหลี แพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยากรในการบรรยาย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
       ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนจัดการสุขภาพชุมชน โดยการนำภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยมาใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน
อ่านเพิ่มเติม