วันที่ 20 มกราคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ข้าราชการ พนักงานราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนาความเป็นเลิศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application Zoom) ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 2 อาคารเรียน 5 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา

อ่านเพิ่มเติม