วันที่ 30 กันยายน 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร วิทยาลัยชุมชนยะลา ในกิจกรรมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และระเบียบงานพัสดุ" โดยมีนางลักขณา ญาณภาพ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ข้าราชการ พนักงานราชการและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วม
ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยชุมชนให้มีความรู้ ความสามารถในด้านระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และระเบียบงานพัสดุ เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน และเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ อีกทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปใช้ในการพัฒนางานของวิทยาลัยชุมชนต่อไป โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2564 - วันที่ 2 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม