วันที่ 28 กันยายน 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์การจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา การวิเคราะห์ความเสี่ยง การควบคุมภายในและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาพร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วม

โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมวางแผนกำหนดทิศทาง แนวทางการดำเนินงานในอนาคตขององค์กรเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพันธกิจและภารกิจให้สัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ขององค์กรต่อไป

ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 - 29 กันยายน 2564 ณ ห้อง 401- 402 อาคารเรียน 5 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม