วันที่ 13 กันยายน 2564 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชน ภายใต้โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก เครือข่ายการวิจัยภายใต้ ประจำงบประมาณ 2563 เรื่อง “แนวทางประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาสถาบันการเงินชุมชน กลุ่มออมทรัพย์บ้านคลองทราย 972 บ้านคลองทรายใน ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา” ณ อาคารเรียน 5 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่ม