วันที่ 14 กันยายน 2564 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนักศึกษาระดับอนุปริญญาสู่ตลาดแรงงาน โดยมี นักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นชั้นปีที่ 3 จำนวน 25 นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จำนวน 25 คน และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ซึ่งการอบรมดังกล่าวได้แบ่งออกเป็น 2 รอบ ช่วงเช้าเป็นการบรรยายเชิงปฏิบัติการ “คุณสมบัติของบุคคลและทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการ ในสายงานด้านการปกครองและพัฒนา” นักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นชั้นปีที่ 3 โดยได้รับเกียรติจากนายธราวุฒิ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา เป็นวิทยากรในการบรรยาย ในส่วนของช่วงบ่ายเป็นการบรรยายเชิงปฏิบัติการ “วิธีการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน” นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 3 โดยนางสาวรัตนา ไมสัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากรในการบรรยาย
ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เข้าอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยน สร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจให้กับตนเองในการทำงานจริงในอนาคตต่อไป

อ่านเพิ่ม