วันที่ 14 กันยายน 2564 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมการอบรมการสกรีนกระเป๋าผ้า ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ตำบลเขื่อนบางลาง โดยมีประชาชนตำบลเขื่อนบางลาง ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนยะลาได้สรรหาวิทยากร นายมะ ซาและ ผู้ที่มีความรู้ในด้าน การสกรีนกระเป๋าผ้า มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชนและชาวบ้านในพื้นที่ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนกระทั้งได้ผลงานที่สำเร็จสมบูรณ์ สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตจริงและนำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ไปต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ต่อไปในอนาคต

อ่านเพิ่ม