วันที่ 13 กันยายน 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “แต่งกายพื้นถิ่น ชิมขนม ชมว่าว” ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมนักศึกษาและภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนางสาวชื่นชีวัน บุญทัน ครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยะลา (ผู้รับผิดชอบโครงการ)นักศึกษาวิทยาลัยชุนยะลาจำนวน 72 คน และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 -14 กันยายน 2564
ซึ่งภายในกิจกรรมได้แบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 3 กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมการเผยแพร่ให้ความรู้/อาหารท้องถิ่นภาคใต้ ที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา ได้แก่ขนมอาแปบากา ขนมเจะแม โดยมีนางสาวสารีพ๊ะ โตซอมิ เป็นวิทยากรในการบรรยาย กิจกรรมการเผยแพร่ให้ความรู้พหุวัฒนธรรมในด้านการแต่งกาย โดยมีนายสมาน โดวอมิ เป็นวิทยากรในการบรรยาย และกิจกรรมการเผยแพร่ให้การละเล่นว่าว อัตลักษณ์แห่งวิถีชีวิตถิ่นแดนใต้ โดยนายอัฟฟิต เจะมิง เป็นวิทยากรในการบรรยาย
สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมกลุ่ม และสร้างความสัมพันธ์อันดีที่จะนำไปสู่การสร้างสันติสุขมาร่วมศึกษาเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในลักษณะพหุลักษณ์ พหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข เป็นการสร้างบรรยากาศความสามัคคีส่งเสริมให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมต่อไป

อ่านเพิ่ม