วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ผู้อำนวยการพร้อมตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมสังเกตุการณ์การประชุมสภาประชาชนนครยะลา ครั้งที่ 12 โดยมีคุณกิตติ กิตติโชควัฒนา เป็นประธาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครยะลา พร้อมตัวแทนชุมชนและประชาชนเข้าร่วมการประชุมจำนวนมาก

   โดยในช่วงท้ายนายกเทศมนตรีนครยะลาตอบคำถามและข้อแนะนำในเวทีผ่านประธานสภาประชาชนนครยะลาจำนวน 49 ประเด็น สะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในการร่วมบริหารท้องถิ่นให้ยังคงความเด่นของเมืองที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามโครงการอรุณเบิกฟ้าและความสะอาดตาม โครงการยะลาปลอดถังขยะ ที่ได้รับการยอมรับเสมอ พร้อมชี้ทิศทางอนาคตที่พลเมืองจะมีความเป็นเมืองมากขึ้นและส่งเสริมการสร้างคนดีที่หายากกว่าคนเก่งพร้อมจะขับเคลื่อนการพัฒนาระบบกล้องวงจรปิดการดูแลความปลอดภัยของเมืองเข้าสู่โครงการเมืองอัจฉริยะ SmartCity การบริหารจัดการตลาดในเมือง (รวมทั้งขอเข้าปรับปรุงตลาดรถไฟ) และรับฟังการสื่อสารจากระบบแอพพลิเคชั่น Line ถึงผู้บริหารได้โดยตรง การที่ประชาชนในท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีท้องถิ่นได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต้องมาจากกระบวนการบริหารงานภายในของเทศบาลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเทศบาลโดยมีการวางแผน การดำเนินงานและมีการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ และเดินหน้ามุ่งสู่การเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนทีมกรรมการองค์การนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา ก็ไม่พลาดในเวทีการประชุมสภาประชาชนนครยะลา