เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมการผลิตอาหารสัตว์อย่างง่าย ภายใต้โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อลดต้นทุน เสริมความรู้ทักษะการผลิตด้านการผลิตอาหารสัตว์อย่างมืออาชีพ โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรม จำนวน 15 คน
โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุวรรณา ทองดอนคำ ประธานหลักสูตรสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อความรู้พื้นฐานและการประยุกต์ใช้งานทางด้านอาหารสัตว์ วัตถุดิบอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ การเลือกซื้อและเลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ รวมไปถึงการคำนวณสูตรอาหาร หลังจากฟังการบรรยายในห้องเรียนแล้วผู้เข้าร่วมการอบรมลงมือปฏิบัติจริงในการทำอาหารสัตว์ เพื่อนำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ไปต่อยอดสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไป

อ่านเพิ่ม