วันที่ 15 กันยายน 2564 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนักศึกษาระดับอนุปริญญาสู่ตลาดแรงงาน โดยมี นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 25 นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 25 คน และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ซึ่งการอบรมดังกล่าวได้แบ่งออกเป็น 2ช่วง ในช่วงเช้าเป็นการบรรยายในหัวข้อเชิงปฏิบัติการ “คุณสมบัติของบุคคลและทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการ ในสายงานของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจากนายเฉลิมพล เรืองเริงกุลฤทธิ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ในส่วนของช่วงบ่ายเป็นการบรรยายเชิงปฏิบัติการ “วิธีการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน” โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเข้าร่วมรับฟังการอบรม โดยนายชัยภูมิ จันทร์วีระยุทธ ผู้จัดการบริษัท แอดไวซ์ จำกัดยะลา เป็นวิทยากรในการบรรยาย
ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เข้าอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยน สร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจให้กับตนเองในการทำงานจริงในอนาคตต่อไป

อ่านเพิ่ม