วันที่ 15 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นางสุภามาศ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานการประชุมกิจกรรมยกร่างและวิพากษ์หลักสูตรฝึกอบรม “หลักสูตรการซ่อมแซมเสื้อผ้า” โดยมีนางแวไมซาเราะ ราเหม นางสาวนูรีซัน ดาโอะ บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา นางสาวต่วนลียานา โตะนิแต นางสาวซอด๊ะ สาแม นางสาวฮัลสือเม๊าะ ดอมะ วิทยากรหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บุคลากร วิทยาลัยชุมชนยะลาที่เกี่ยวของเข้าร่วม

อ่านเพิ่มเติม