วันที่ 16 กันยายน 2564 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนักศึกษาระดับอนุปริญญาสู่ตลาดแรงงาน โดยมี นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 3 และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
            ซึ่งการอบรมดังกล่าวได้แบ่งออกเป็น 2ช่วง ในช่วงเช้าเป็นการบรรยายในหัวข้อเชิงปฏิบัติการ “คุณสมบัติของบุคคลและทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการ ในสายงานของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โดยนายธำรงศักดิ์ ชุมนุมมณี Young Smart Famer เป็นวิทยากรในการบรรยาย ในส่วนของช่วงบ่ายเป็นการบรรยายเชิงปฏิบัติการ “วิธีการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน” โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เข้าร่วมรับฟังการอบรม โดย ดร.อุบลทิพย์ ไชยแสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการสอน) เป็นวิทยากรในการให้ความรู้
            ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เข้าอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยน สร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจให้กับตนเองในการทำงานจริงในอนาคตต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมทางเพจวิทยาลัยชุมชนยะลา