เปิดรับสมัครแล้วจ้า !!!!!
วิทยาลัยชุมชนยะลาเปิดรับสมัครหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพและคุณภาพชีวิต
 
ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2564
 
โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน ดังนี้
1.หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี รุ่นที่ 1/2564
2.หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีสู่มืออาชีพ รุ่นที่ 1/2564
3.หลักสูตรการซ่อมแซมเสื้อผ้า รับสมัคร 2 รุ่น
4.หลักสูตรการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2564
5.หลักสูตรขนมเบเกอรี่แบบไม่ใช้เตาอบ รุ่นที่ 2/2564
 
“สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป”
 
หลักฐานการสมัครที่ต้องเตรียม 1.สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ 2.รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 
วิธีการสมัคร
1.ดาวน์โหลดใบสมัคร https://drive.google.com/file/d/1WtCe_wTUw90rryWa3_Rhjj5-AKqwntyN/view
2.กรอกข้อมูลทั้งหมดแล้วนำมาส่ง ณ งานหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต (หลักสูตรระยะสั้น) วิทยาลัยชุมชนยะลา
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต (หลักสูตรระยะสั้น)
อ.โนรฮีดายะห์ ยะโกะ โทร.064-474-4704/ อ.สุนันทา แก้วสามเขียว โทร. 080-875-1184