วันที่ 21 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดอบรมหลักสูตรศิลปหัตถกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพ : การตัดเย็บผ้าละหมาดแบบพกพา รุ่นที่ 1/2564 ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในลักษณะเชิงพื้นที่ (Area Based) กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีผู้ให้ความสนใจเข้าอบรมเป็นจำนวน 20 คน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนผู้เข้าอบรม สามารถตัดเย็บผ้าละหมาดแบบพกพาได้ถึงแม้จะไม่มีพื้นฐานมาก่อนเพราะทางวิทยากรจะปูพื้นฐานตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนประสบความสำเร็จ และสามารถนำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ไปต่อยอดประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวต่อไป
ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา

ไฟล์ภาพ