เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมซอฮาบะห์ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้นางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนยะลาพร้อมด้วยทีมงานบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาลงพื้นที่ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนสู่การวิจัยและการประชาสัมพันธ์” ภายใต้โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์อัตลักษณ์ชุมชน ณ โกตา ประจำปี 2564 โดยมีนายอิรฟาน ดอเลาะ ปลัดเทศบาลตำบลโกตาบารู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักวิชาการพัฒนาชุมชน ผู้นำสตรี ตัวแทนกลุ่มพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมโกตาบารู ตัวแทนชาวบ้านและภาคีเครือข่ายเข้าร่วม โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นมาเพื่อถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกๆภาค เพื่อนำความคิดเห็นและข้อสรุปในครั้งนี้ ไปปรับปรุงวางแผนในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

ข่าวสารในเพจ