เมื่อวันที่  15 พฤษภาคม 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ นางสาวศศิกาญจน์  ชีถนอม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมคณะครูและบุคลากร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ประจำปี 2564 เรื่องการปรับพื้นฐานออนไลน์ใน 5 รายวิชา ประกอบด้วย รายวิชาภาษาไทย รายวิชาคณิตศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ รายวิชาภาษาอังกฤษ และรายวิชาคอมพิวเตอร์  สำหรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 ในหลักสูตรอนุปริญญา โดยมีนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 667 คน  พร้อมพัฒนาทักษะการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Meet โปรแกรม Zoom และการจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom ที่สามารถเข้าเรียนได้จากภายนอกรั้ววิทยาลัยชุมชนยะลา ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ของวิทยาลัยชุมชนยะลา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 - 3 มิถุนายน 2564 

อ่านเพิ่มเติม