วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 อาคารเรียน 5 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 5/2564 โดยมีดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ นายอาบีดีน มนูญทวี นายจรัส เรืองแก้ว นายจักรกฤษณ์ ธัญญคุณากรสกุล นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล  นางภรณี เลื่องอรุณ นางสุนันทา เสรี นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี นางลักขณา ญาณภาพ นางสาววันเพ็ญ พงษ์สุวรรณ์ศิริ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 5/2564 ในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม