วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ (ระยะสั้น) ประจำปี 2561 หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี รุ่นที่3/2561 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา                                                         

อ่านเพิ่มเติม facebook.