บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายสร้างการรับรู้ หลักสูตรการผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม หรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อ่านเพิ่มเติม facebook.