วิทยาลัยชุมชนยะลา จังหวัดยะลา เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2562 
ไม่จำกัดเพศ และวัย เพียงแค่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ก็สามารถเรียนที่วิทยาลัยชุมชนยะลาได้
ค่าหน่วยกิตๆ ละ 25 บาท
 

 

อ่านเพิ่มเติม

#วิทยาลัยชุมชนยะลา

#สถาบันวิทยาลัยชุมชนยะลา

#กระทรวงศึกษาธิการ

#คณะกรรมการการอุดมศึกษา

#ทางเลือกของการศึกษา