วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
โดยมี รองศาสตรจารย์ ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ ประธานคณะกรรมการการประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทิพยรัตน์ และนายกฤษฎา หนูประเสริฐ คณะกรรมการการประเมิน ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา
ทั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนยะลาได้ดำเนินงานตามแผนและพันธกิจที่วางไว้ วิทยาลัยชุมชนยะลาขอขอบคุณคณะกรรมการสภา บุคลากร อาจารย์พิเศษ นักษา ศิษย์เก่า หน่วยงานเครือข่าย และชุมชนที่ให้ความร่วมมือ สนับสนุนและไว้วางใจวิทยาลัยชุมชนยะลาเสมอมา

อ่านเพิ่มเติม