วันที่ 27 กันยายน 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กิจกรรม การจัดการความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ประจำปี 2561

     โดยมีนายวินิจ คำสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเเละบำรุงพันธุ์สัตว์จังหวัดปัตตานี เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเลี้ยงโค เเละนายอาบีดีน มนูญทวี กรรมการสภาเกษตรจังหวัดยะลา,วิทยากรให้ความรู้ด้านการวางเเผนเเละวิเคราะห์ศักยภาพ Smart Farmer ต้นเเบบ ให้กับเกษตรกร ณ อาคารอเนกประสงค์ ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา