ประชาสัมพันธ์
            สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้เป็นรูปแบบเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาอื่น 
จากเดิม www.bcca.go.th
เป็น www.iccs.ac.th
ซึ่งย่อมาจาก Institute of Community Collegse
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป