วันที่ 26 กันยายน 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กิจกรรม การจัดการความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ประจำปี 2561

       โดยมีนายอาบีดีน มนูญทวี กรรมการสภาเกษตรจังหวัดยะลา , นางไพลิน ทองไกร พนักงานสัตว์บาล ศูนย์วิจัยแพะ แกะ ยะลา
เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ด้านการเลี้ยงไก่ไข่และเป็ดไข่ให้กับเกษตรกร ณ ตำบลทุ่งยามู อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

 

 

 

     อ่านเพิ่มเติม facebook.