วันที่ 24 กันยายน 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริการจัดการขยะ กิจกรรม ศึกษาดูงานแห่งต้นแบบในการบริหารจัดการขยะ ณ ห้องประชุมเพชรพลอย ห้างสรรพสินค้าสยามนครินทร์ และ บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด(มหาชน)