แจ้งเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

สาขาวิชาการพัฒนาบชุมชน

สาขาวิชาการจัดการ

และสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

             และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ การสอบภาคปฏิบัติในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2565

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย ภายใต้โครงการการจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้านวิถีพหุวัฒนธรรมด้านการแพทย์แผน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา นำโดยนางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ รองผู้อำนวการศูนย์วิจัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนยะลา นายธวัชชัย สุนทรนนท์ หัวหน้าสาขาสาธารณสุขชุมชนวิทยาลัยชุมชนยะลา (ผู้รับผิดชอบโครงการ) คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา โดยมีประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน
ภายในกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายในหัวข้อเรื่องศาสตร์แพทย์แผนไทย วิถีการรักษาด้วยผดุงครรภ์ไทย ผสมศาสตร์การรักษา ผสานคุณค่าทางวัฒนธรรม และแบ่งกลุ่มระดมความคิดแนวทางการอนุรักษ์ศาสตร์ผดุงครรภ์ไทย โดยมีนางสาวญาณิศา นุ่งอาหลี แพทย์แผนไทยประยุกต์เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้
อ่านเพิ่มเติม

 

 

         วันที่ 4 มีนาคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมแนวทางการยกระดับสินค้าและบรรจุภัณฑ์สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สนยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสุภามาศ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมคณะทำงานวิทยาลัยชุมชนยะลา และประชาชนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 คนเข้าร่วม
         ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวแบ่งเป็นสองช่วงช่วงเช้าประกอบด้วยการบรรยายแนวทางการยกระดับสินค้าและบรรจุภัณฑ์ แบ่งกลุ่มจำแนกตามประเภทสินค้าและบรรจุภัณฑ์ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการยกระดับ โดยมีคณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการกำกับแต่ละกลุ่ม ช่วงบ่ายประกอบด้วยการบรรยายการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า แต่ละกลุ่มนำเสนอแนวทางการยกระดับสินค้าและบรรจุภัณฑ์ และร่วมกันสรุปแนวทางการยกระดับเพื่อให้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีนางสาวชารียะห์ ยูโซะ นักวิชาการอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องวังแก้ว โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
         โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ และการมีงานทำให้แก่ประชาชนในจังหวัดยะลา สร้างโอกาสในการเข้าถึงการบริการของรัฐ ตามนโนบายของรัฐบาล ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มสร้างอาชีพ ตลอดจนพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนต่อไป
 
 
 
 

วันที่ 10 มีนาคม 2565 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมนำปิ่นโต และปัจจัย ทำบุญถวายพระในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ ประจำเดือนมีนาคม ณ วัดคูหาภิมุข ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา
อ่านเพิ่มเติม

 

 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายละเอียดของรายวิชาหลักสูตรอนุปริญญา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา ประจำงบประมาณ 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายนำชัย กฤษณาสกุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมบรรยาย หัวข้อเรื่องการบริหารจัดการการศึกษาในรูปแบบของวิทยาลัยชุมชน นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา กล่าวรายงานพร้อมพบปะพูดคุย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้สอนประจำ ผู้สอนพิเศษและบุคลากร หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมจำนวน 70 คน
โดยกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายหัวข้อหลักสูตรอนุปริญญาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอน บรรยายโดยนางสาววิภาดา ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย สถาบันวิทยาลัยชุมชน ฝึกปฏิบัติ “การเขียนรายละเอียดของรายละเอียดวิชา หลักสูตรอนุปริญญา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อุดมศึกษา (มคอ.3และมคอ.5 )” พร้อมฝึกปฏิบัติการเขียนฯ บรรยายโดยนายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี และการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา บรรยายโดยนางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนยะลา
ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา และห้องประชุมแมนดาริน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม