วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดกิจกรรมพัฒนาวิทยาลัยชุมชนยะลา สถานที่เรียน อ.เมืองยะลา และสถานที่เรียน อ.เบตง จังหวัดยะลา ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาอนุปริญญา มีจิตอาสา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นบ้านเรา โดยเป็นความร่วมมือพัฒนาทำความสะอาดจากนักศึกษา ระดับอนุปริญญา ในทุกสาขาวิชา ให้มีจิตสาธารณะ ความเสียสละ ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
 
 
 

 
 
อ่านเพิ่มเติม facebook.
 

       วันที่  24 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดการประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 3 พุทธศักราช 2561 ณ.ห้องประชุม 1 วิทยาลัยชุมชนยะลา

 อ่านเพิ่มเติม facebook.

       วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ข้าราชการวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา 

อ่านเพิ่มเติม facebook.

 

 

 

 

 

          วิทยาลัยชุมชนยะลา โดยนางสุภามาศ เพชรรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเเละส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้งานถ่ายทอดวิชาชีพสู่ชุมชนการฝึกอบรม "การสุขาภิบาลอาหาร" สำหรับผู้สัมผัสอาหารเเละผู้ประกอบการร้านค้าชุมชน รุ่นที่ 1/2561 ในระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2561 ณ.ชุมชนบ้านคลองทรายใน ต.ยุโป อ. เมืองยะลา จ.ยะลา ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพในเขตพฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายเเดนภาคใต้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในด้านสุขลักษณะส่วนบุคคลในงานบริการสำหรับผู้จำหน่ายอาหาร โภชนาการเเละความปลอดภัยทางอาหารพร้อมทั้งสาธิตการทดสอบโพลาร์ ในนำ้มันทอด

อ่านเพิ่มเติม facebook.

 

 

         วันศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2561  นายพล เสาะสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการและข้าราชการวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ.
 
 
 
อ่านเพิ่มเติม facebook.