วันที่ 31 มีนาคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ตัวแทนบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภาพเพิ่มเติม

 

 

 

วันที่ 31 มีนาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมการอบรมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การผลิตอาหารสัตว์ปีก เพื่อลดต้นทุน) ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายอิสมาแอล มะสาแม (ผู้รับผิดชอบโครงการ) คณะทำงาน และกลุ่มเป้าหมายผู้เปราะบางฯ เข้าร่วมจำนวน 35 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ภายในกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายหัวข้อเรื่อง ความเป็นมาและความสำคัญของไก่ไข่และขั้นตอนการเลี้ยงไก่ไข่ตามหลักวิชาการ , โภชนศาสตร์อาหารสัตว์ ช่วงบ่ายแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การผลิตอาหารสัตว์ปีกอย่างง่ายและการฟักไข่และการจัดการตู้ฟัก โดยอาจารย์สุวรรณา ทองดอนคำ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นวิทยากรในการบรรยาย
สำหรับกิจกรรมในการอบรมครั้งนี้ดำเนินการขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ ความสำคัญของไก่ไข่และขั้นตอนการเลี้ยงไก่ไข่ตามหลักวิชาการ ตลอดจนหลักการผลิตอาหารสัตว์ปีก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปปรับใช้ได้จริงในชุมชน เพื่อลดต้นทุนในการผลิตอาหารสัตว์ปีก และเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนต่อไป 

ภาพเพิ่มเติม

 

 

 

          วันที่ 30 มีนาคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยุชมชนยะลา มอบหมายให้นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นงานศิลป์พื้นบ้านสู่แหล่งเรียนรู้และยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์วิถีชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายมาหะมะรอยี แวหะมะ นายกเทศมนตรีตำบลโกตาบารู โดยมีประชาชนในพื้นที่ ปราชญ์ชาวบ้านผู้มีความรู้เรื่องการทำแหวนโกตาบารู คณะอาจารย์ และทีมงานบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโกตาบารู ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

          โดยภายในกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง การยกระดับงานภูมิปัญญางานศิลป์พื้นบ้านการประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อการขอสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ด้านสื่อมวลชน โดยนางยามีล๊ะ อะแด ผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา เป็นวิทยากรในการบรรยาย และในกิจกรรมช่วงบ่ายเป็นการบรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อเรื่อง คลังข้อมูลการนำเสนอภูมิปัญญาปราชญ์ผู้สืบสานอนุรักษ์อัตลักษณ์แหวานประดับอัญมณีวิถีมาลายูพื้นถิ่นโกตาบารู , วิเคราะห์การประชาสัมพันธ์ คลังข้อมูลปราชญ์ด้านแหวนมลายู , แนวทางการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์โกตาบารูและการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ และ  , การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ในคลังข้อมูลเพื่อการนำเสนอ โดยนายยาลาดุลดีน ดอเลาะ เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดเทศบาลตำบลโกตาบารู้ เป็นวิทยาการในการบรรยาย
          ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนยะลามุ่งเน้นให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลโกตาบารูได้เข้าถึงองค์ความรู้ทิศทางการส่งเสริมสนับสนุนด้านงานภูมิปัญญางานศิลป์พื้นบ้านวิถีชุมชนตำบลโกตาบารู ให้สืบทอดและเป็นที่รู้จักโดยทั่วกัน

ภาพประกอบเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

📣 ขอเชิญชวนนักศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ร่วมตอบแบบประเมิน ITA

📲 ด้วยวิธีการสแกน QR Code ตามเอกสารตามแนบ หรือคลิ๊กลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/9edqic
📆 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจคุณสมบัติ และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาระดับอนุปริญญา ปีการศึกษา2565

 

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

คลิกเพื่อดูทางเพจ Facebook วิทยาลัยชุมชนยะลา