วันที่ 27 กันยายน 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กิจกรรม การจัดการความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ประจำปี 2561

     โดยมีนายวินิจ คำสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเเละบำรุงพันธุ์สัตว์จังหวัดปัตตานี เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเลี้ยงโค เเละนายอาบีดีน มนูญทวี กรรมการสภาเกษตรจังหวัดยะลา,วิทยากรให้ความรู้ด้านการวางเเผนเเละวิเคราะห์ศักยภาพ Smart Farmer ต้นเเบบ ให้กับเกษตรกร ณ อาคารอเนกประสงค์ ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 

 

 

ประชาสัมพันธ์
            สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้เป็นรูปแบบเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาอื่น 
จากเดิม www.bcca.go.th
เป็น www.iccs.ac.th
ซึ่งย่อมาจาก Institute of Community Collegse
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

      วันที่ 24 กันยายน 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดกิจกรรม "ร่าง เขียน นำเสนอผลงานวิชาการสู่ยุค 4.0" โดยมีนายสมชาย เอี่ยวสกุล เป็นวิทยาการถ่ายทอดความรู้ ให้กับบุคลากร ผู้สอนประจำ และผู้สอนพิเศษ วิทยาลัยชุมชนยะลา ณ ห้องบุหงารายา โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.

 

       วันที่ 26 กันยายน 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กิจกรรม การจัดการความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ประจำปี 2561

       โดยมีนายอาบีดีน มนูญทวี กรรมการสภาเกษตรจังหวัดยะลา , นางไพลิน ทองไกร พนักงานสัตว์บาล ศูนย์วิจัยแพะ แกะ ยะลา
เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ด้านการเลี้ยงไก่ไข่และเป็ดไข่ให้กับเกษตรกร ณ ตำบลทุ่งยามู อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

 

 

 

     อ่านเพิ่มเติม facebook.

       วันที่ 24 กันยายน 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริการจัดการขยะ กิจกรรม ศึกษาดูงานแห่งต้นแบบในการบริหารจัดการขยะ ณ ห้องประชุมเพชรพลอย ห้างสรรพสินค้าสยามนครินทร์ และ บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด(มหาชน)