วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
โดยมี รองศาสตรจารย์ ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ ประธานคณะกรรมการการประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทิพยรัตน์ และนายกฤษฎา หนูประเสริฐ คณะกรรมการการประเมิน ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา
ทั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนยะลาได้ดำเนินงานตามแผนและพันธกิจที่วางไว้ วิทยาลัยชุมชนยะลาขอขอบคุณคณะกรรมการสภา บุคลากร อาจารย์พิเศษ นักษา ศิษย์เก่า หน่วยงานเครือข่าย และชุมชนที่ให้ความร่วมมือ สนับสนุนและไว้วางใจวิทยาลัยชุมชนยะลาเสมอมา

อ่านเพิ่มเติม

 

วิทยาลัยชุมชนยะลาเป็นวิทยาลัยคุณธรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน

 

     เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาและภาคีเครือข่าย กิจกรรมการสรุปบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องวังแก้ว โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ

 

 

 

 

 

 

 

 

     วันที่ 11 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคัดเลือกให้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณวิทยาลัยชุมชนยะลา

 

 

 

     วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยนางโนรฮีดายะห์ วาเจ๊ะ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมการขับเคลื่อนการบูรณาการ ด้านการศึกษาระดับภาค(ภาคใต้ชายแดน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 7 - 9 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี