เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม"สร้างการรับรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน" โดยมีบุคลากรวิทยาลัยยะลาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องปาหนัน โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผศ.ประยูธ ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง สร้างการรับรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน พศ.2562

เพื่อส่งเสริมให้วิทยาลัยชุมชนยะลาสามารถดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในได้อย่างมีประสิทธิผล และนำไปสู่การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง อันจะเป็นกลไกสำคัญสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ บริเวณหน้าอาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 

 

                               ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง การอบรมระบบบริการการศึกษาฯเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ระบบทะเบียน วัดผลและประเมินผลการศึกษาวิทยาลัยชุมชน)นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วัน เวลา สถานที่ รายละเอียดด้านล่างเลยครับ

 

#การศึกษา

#วิทยาลัยชุมชนยะลา

#สถาบันวิทยาลัยชุมชน

#คณะกรรมการการอุดมศึกษา

#กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562 นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดโครงการรับสมัครนักศึกษา ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับอนุปริญญาปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยมี นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางซูไฮลา ลือธีรลักษณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา อาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนยะลา บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา และนักศึกษาระดับอนุปริญญาปีการศึกษา 2562 เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ทราบระเบียบข้อบังคับหลักสูตร ระบบการเรียนการสอน รวมไปถึงแนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยชุมชนยะลา