📣 ขอเชิญชวนนักศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ร่วมตอบแบบประเมิน ITA

📲 ด้วยวิธีการสแกน QR Code ตามเอกสารตามแนบ หรือคลิ๊กลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/9edqic
📆 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 

          วันที่ 30 มีนาคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยุชมชนยะลา มอบหมายให้นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นงานศิลป์พื้นบ้านสู่แหล่งเรียนรู้และยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์วิถีชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายมาหะมะรอยี แวหะมะ นายกเทศมนตรีตำบลโกตาบารู โดยมีประชาชนในพื้นที่ ปราชญ์ชาวบ้านผู้มีความรู้เรื่องการทำแหวนโกตาบารู คณะอาจารย์ และทีมงานบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโกตาบารู ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

          โดยภายในกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง การยกระดับงานภูมิปัญญางานศิลป์พื้นบ้านการประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อการขอสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ด้านสื่อมวลชน โดยนางยามีล๊ะ อะแด ผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา เป็นวิทยากรในการบรรยาย และในกิจกรรมช่วงบ่ายเป็นการบรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อเรื่อง คลังข้อมูลการนำเสนอภูมิปัญญาปราชญ์ผู้สืบสานอนุรักษ์อัตลักษณ์แหวานประดับอัญมณีวิถีมาลายูพื้นถิ่นโกตาบารู , วิเคราะห์การประชาสัมพันธ์ คลังข้อมูลปราชญ์ด้านแหวนมลายู , แนวทางการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์โกตาบารูและการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ และ  , การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ในคลังข้อมูลเพื่อการนำเสนอ โดยนายยาลาดุลดีน ดอเลาะ เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดเทศบาลตำบลโกตาบารู้ เป็นวิทยาการในการบรรยาย
          ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนยะลามุ่งเน้นให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลโกตาบารูได้เข้าถึงองค์ความรู้ทิศทางการส่งเสริมสนับสนุนด้านงานภูมิปัญญางานศิลป์พื้นบ้านวิถีชุมชนตำบลโกตาบารู ให้สืบทอดและเป็นที่รู้จักโดยทั่วกัน

ภาพประกอบเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

          แจ้งเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

สาขาวิชาการพัฒนาบชุมชน

สาขาวิชาการจัดการ

และสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

             และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ การสอบภาคปฏิบัติในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2565

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจคุณสมบัติ และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาระดับอนุปริญญา ปีการศึกษา2565

 

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

คลิกเพื่อดูทางเพจ Facebook วิทยาลัยชุมชนยะลา

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย ภายใต้โครงการการจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้านวิถีพหุวัฒนธรรมด้านการแพทย์แผน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา นำโดยนางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ รองผู้อำนวการศูนย์วิจัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนยะลา นายธวัชชัย สุนทรนนท์ หัวหน้าสาขาสาธารณสุขชุมชนวิทยาลัยชุมชนยะลา (ผู้รับผิดชอบโครงการ) คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา โดยมีประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน
ภายในกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายในหัวข้อเรื่องศาสตร์แพทย์แผนไทย วิถีการรักษาด้วยผดุงครรภ์ไทย ผสมศาสตร์การรักษา ผสานคุณค่าทางวัฒนธรรม และแบ่งกลุ่มระดมความคิดแนวทางการอนุรักษ์ศาสตร์ผดุงครรภ์ไทย โดยมีนางสาวญาณิศา นุ่งอาหลี แพทย์แผนไทยประยุกต์เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้
อ่านเพิ่มเติม