วันที่ 15 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นางสุภามาศ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานการประชุมกิจกรรมยกร่างและวิพากษ์หลักสูตรฝึกอบรม “หลักสูตรการซ่อมแซมเสื้อผ้า” โดยมีนางแวไมซาเราะ ราเหม นางสาวนูรีซัน ดาโอะ บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา นางสาวต่วนลียานา โตะนิแต นางสาวซอด๊ะ สาแม นางสาวฮัลสือเม๊าะ ดอมะ วิทยากรหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บุคลากร วิทยาลัยชุมชนยะลาที่เกี่ยวของเข้าร่วม

อ่านเพิ่มเติม

 

 

             วันที่ 16 กันยายน 2564 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนักศึกษาระดับอนุปริญญาสู่ตลาดแรงงาน โดยมี นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 3 และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
            ซึ่งการอบรมดังกล่าวได้แบ่งออกเป็น 2ช่วง ในช่วงเช้าเป็นการบรรยายในหัวข้อเชิงปฏิบัติการ “คุณสมบัติของบุคคลและทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการ ในสายงานของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โดยนายธำรงศักดิ์ ชุมนุมมณี Young Smart Famer เป็นวิทยากรในการบรรยาย ในส่วนของช่วงบ่ายเป็นการบรรยายเชิงปฏิบัติการ “วิธีการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน” โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เข้าร่วมรับฟังการอบรม โดย ดร.อุบลทิพย์ ไชยแสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการสอน) เป็นวิทยากรในการให้ความรู้
            ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เข้าอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยน สร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจให้กับตนเองในการทำงานจริงในอนาคตต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมทางเพจวิทยาลัยชุมชนยะลา

 

 

 

 

 

วิทยาลัยชุมชนยะลา เชิญชวนร่วมแข่งขัน “การทำอาหารพื้นถิ่น”
 
🎊 ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 11,000 บาท
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 13 กันยายน 2564
 
[ ] คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน
- ต้องมีชื่อทีม
- สมาชิกในทีมต้องไม่เกิน 2 คน
 
📣โดยการแข่งขันได้แบ่งชุดรายการอาหารเป็น 6 ชุด (ตามเอกสารแนบ)
 
📅 ร่วมแข่งขันในวันที่ 21 - 23 กันยายน 2564
ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา
 
ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
-ดาวโหลดใบสมัครได้ที่เพจเฟสบุ๊ควิทยาลัยชุมชนยะลา
-หรือสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://yccfest2021.ycc-app.com/
- เมื่อสมัครและกรอกข้อมูลแล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน ได้ที่ห้องวิชาการ วิทยาลัยชุมชนยะลา
ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 13 กันยายน 2564
 
หมายเหตุ ผู้สมัครต้องชำระค่ามัดจำการสมัคร ทีมละ 500 บาท (วิทยาลัยชุมชนยะลาจะทำการคืนค่ามัดจำในวันที่แข่งขัน)
 
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก

 รายละเอียดเพิ่มเติมทางเพจ

 

 

 

วันที่ 17 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมมะเมา ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทบยาลัยชุมชนยะลา และนางสาวสุนทรีพรรณ กำปั่นทอง ครู คศ.2 ชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Meeting

ติดตามข่าวสารผ่านเพจวิทยาลัยชุมชนยะลา

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564  นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานการประชุมแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย พร้อมทั้งหารือเรื่องผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2564 และแผนการในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และผู้รับผิดชอบโครงการทุกท่าน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Meeting ณ ห้องประชุมมะเมา ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนยะลา

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเพจวิทยาลัยชุมชนยะลา