วันที่ 14 กันยายน 2564 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนักศึกษาระดับอนุปริญญาสู่ตลาดแรงงาน โดยมี นักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นชั้นปีที่ 3 จำนวน 25 นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จำนวน 25 คน และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ซึ่งการอบรมดังกล่าวได้แบ่งออกเป็น 2 รอบ ช่วงเช้าเป็นการบรรยายเชิงปฏิบัติการ “คุณสมบัติของบุคคลและทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการ ในสายงานด้านการปกครองและพัฒนา” นักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นชั้นปีที่ 3 โดยได้รับเกียรติจากนายธราวุฒิ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา เป็นวิทยากรในการบรรยาย ในส่วนของช่วงบ่ายเป็นการบรรยายเชิงปฏิบัติการ “วิธีการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน” นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 3 โดยนางสาวรัตนา ไมสัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากรในการบรรยาย
ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เข้าอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยน สร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจให้กับตนเองในการทำงานจริงในอนาคตต่อไป

อ่านเพิ่ม

 

 

 

 

วันที่ 14 กันยายน 2564 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมการอบรมการสกรีนกระเป๋าผ้า ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ตำบลเขื่อนบางลาง โดยมีประชาชนตำบลเขื่อนบางลาง ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนยะลาได้สรรหาวิทยากร นายมะ ซาและ ผู้ที่มีความรู้ในด้าน การสกรีนกระเป๋าผ้า มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชนและชาวบ้านในพื้นที่ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนกระทั้งได้ผลงานที่สำเร็จสมบูรณ์ สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตจริงและนำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ไปต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ต่อไปในอนาคต

อ่านเพิ่ม

 

 

 

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมการผลิตอาหารสัตว์อย่างง่าย ภายใต้โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อลดต้นทุน เสริมความรู้ทักษะการผลิตด้านการผลิตอาหารสัตว์อย่างมืออาชีพ โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรม จำนวน 15 คน
โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุวรรณา ทองดอนคำ ประธานหลักสูตรสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อความรู้พื้นฐานและการประยุกต์ใช้งานทางด้านอาหารสัตว์ วัตถุดิบอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ การเลือกซื้อและเลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ รวมไปถึงการคำนวณสูตรอาหาร หลังจากฟังการบรรยายในห้องเรียนแล้วผู้เข้าร่วมการอบรมลงมือปฏิบัติจริงในการทำอาหารสัตว์ เพื่อนำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ไปต่อยอดสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไป

อ่านเพิ่ม

 

 

 

วันที่ 13 กันยายน 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “แต่งกายพื้นถิ่น ชิมขนม ชมว่าว” ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมนักศึกษาและภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนางสาวชื่นชีวัน บุญทัน ครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยะลา (ผู้รับผิดชอบโครงการ)นักศึกษาวิทยาลัยชุนยะลาจำนวน 72 คน และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 -14 กันยายน 2564
ซึ่งภายในกิจกรรมได้แบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 3 กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมการเผยแพร่ให้ความรู้/อาหารท้องถิ่นภาคใต้ ที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา ได้แก่ขนมอาแปบากา ขนมเจะแม โดยมีนางสาวสารีพ๊ะ โตซอมิ เป็นวิทยากรในการบรรยาย กิจกรรมการเผยแพร่ให้ความรู้พหุวัฒนธรรมในด้านการแต่งกาย โดยมีนายสมาน โดวอมิ เป็นวิทยากรในการบรรยาย และกิจกรรมการเผยแพร่ให้การละเล่นว่าว อัตลักษณ์แห่งวิถีชีวิตถิ่นแดนใต้ โดยนายอัฟฟิต เจะมิง เป็นวิทยากรในการบรรยาย
สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมกลุ่ม และสร้างความสัมพันธ์อันดีที่จะนำไปสู่การสร้างสันติสุขมาร่วมศึกษาเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในลักษณะพหุลักษณ์ พหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข เป็นการสร้างบรรยากาศความสามัคคีส่งเสริมให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมต่อไป

อ่านเพิ่ม

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 15 กันยายน 2564 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนักศึกษาระดับอนุปริญญาสู่ตลาดแรงงาน โดยมี นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 25 นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 25 คน และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ซึ่งการอบรมดังกล่าวได้แบ่งออกเป็น 2ช่วง ในช่วงเช้าเป็นการบรรยายในหัวข้อเชิงปฏิบัติการ “คุณสมบัติของบุคคลและทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการ ในสายงานของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจากนายเฉลิมพล เรืองเริงกุลฤทธิ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ในส่วนของช่วงบ่ายเป็นการบรรยายเชิงปฏิบัติการ “วิธีการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน” โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเข้าร่วมรับฟังการอบรม โดยนายชัยภูมิ จันทร์วีระยุทธ ผู้จัดการบริษัท แอดไวซ์ จำกัดยะลา เป็นวิทยากรในการบรรยาย
ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เข้าอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยน สร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจให้กับตนเองในการทำงานจริงในอนาคตต่อไป

อ่านเพิ่ม