วันที่ 24 กันยายน 2564 นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการสำรวจพื้นที่เพื่อประเมินศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนใต้ โดยมีนายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จึงจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจให้แก่ชุมชน ตระหนักถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ถือเป็นอีกบทบาทหนึ่งของวิทยาลัยชุมชนยะลาที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวให้แก่ชุมชนในพื้นที่ ซึ่งมีทรัพยากรสำหรับการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ให้เล็งเห็นการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวให้แก่ชุมชน การบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน การสร้างเส้นทางและการเขียนโปรแกรมการท่องเที่ยว ซึ่งมีตัวแทนประชาชนชนในพื้นที่ ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ตัวแทนประชาชนชนในพื้นที่ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และตัวแทนประชาชนชนในพื้นที่ ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้
          ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา โดยมีหัวข้อในการบรรยายในวันแรก (24 กันยายน 2564) ดังนี้ บรรยายหัวข้อเรื่อง “รูปแบบรายการนำเที่ยวในประเทศไทย” การบรรยายหัวข้อ “หลักการจัดรายการนำเที่ยว” และการบรรยายหัวข้อ “แนวทางการวิเคราะห์ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว” โดยผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง ให้เกียรติเป็นเป็นวิทยากรในการบรรยาย
          หัวข้อในการบรรยายและกิจกรรมกลุ่มในวันที่สอง (25 กันยายน 2564) การบรรยายเชิงปฏิบัติการ “วิเคราะห์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน” แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ “การเขียนเส้นทางและโปรแกรมท่องเที่ยวในพื้นที่” และการบรรยายเชิงปฏิบัติการ “การคิดอัตราค่าบริการจัดนำเที่ยว” โดยดร.จารุณี ทองเนื้อแข็ง ให้เกียรติเป็นเป็นวิทยากรในการบรรยาย
          ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนผู้เข้าร่วมการอบรมได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่ชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพื้นที่ท่องเที่ยวในชุมชน ความเข้าใจการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน จนนำไปสู่ชุมชนที่มีคุณภาพต่อไป 

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

วันที่ 12 กันยายน 2564 วิทยาลัยชุมชนยะลาขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่ประชาชนชาวยะลาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยนายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาพร้อมด้วย คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยชุมชนยะลา ได้ร่วมกันแบ่งปันน้ำใจ แบ่งปันความสุข เล็กๆ ของชาว วชช.ยะลา แจกข้าวมันไก่ เบตง จำนวน 200 กล่อง น้ำดื่มจากการสนับสนุนของ หจก.ยะลา ย่งฮวด 200 ขวด พร้อมสายคล้องแมส จำนวน 200 ชิ้น จากฝีมือนักศึกษา วชช.ยะลา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ ในช่วงโควิด-19 ที่บริเวณหน้า วิทยาลัยชุมชนยะลา

อ่านเพิ่ม

วันที่ 13 กันยายน 2564 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชน ภายใต้โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก เครือข่ายการวิจัยภายใต้ ประจำงบประมาณ 2563 เรื่อง “แนวทางประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาสถาบันการเงินชุมชน กลุ่มออมทรัพย์บ้านคลองทราย 972 บ้านคลองทรายใน ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา” ณ อาคารเรียน 5 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่ม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 13 กันยายน 2564 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดโครงการอาหารพื้นบ้าน สูตรยำทิพย์ น้ำยำมหัศจรรย์ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ตำบลเขื่อนบางลาง โดยมีประชาชนตำบลเขื่อนบางลาง ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวน 15 คน ทั้งนี้เพื่อส่งต่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายธีรยุทธ สัจจะบุตร เป็นวิทยากรเป็นวิทยากรในการสอนในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม