วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นายอาสมิง มะแซ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมอบรมเพื่อส่งเสริมงานคหกรรมการประกอบอาหาร (การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไข่เค็มสมุนไพรและการทำบัญชีครัวเรือน) ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเปราะบางและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
          ในการนี้ได้รับการต้อนรับจากนายชานนท์ เจะหะมะ ประธานองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดชายแดนใต้ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้และทักษะในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม ให้ความหลากหลายโดยการนำพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในครัวเรือนมาปรับพัฒนาสูตร เป็นที่ต้องการต่อตลาด นอกจากการเรียนรู้การทำไข่เค็มสมุนไพรแล้วยังอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการบันทึกบัญชีรายรับครัวเรือน โดยมีนางรุณรัตน์ บุญมาศ และ นางสาวกามีล๊ะ เฮงดาดา เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมฝึกอบรมการประกอบอาหาร ขนมและเครื่องดื่ม (การทำโรตีชาชัก) รุ่นที่ 7/2565 ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกลุ่มเยาวชนและชาวบ้านในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรม จำนวน 20 คน ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2565 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่1 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
โดยหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะความรู้ในการทำชาชัก และการทำโรตี ซึ่งทั้งคู่เป็นอาหารที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีช่องทางในการจัดจำหน่ายหลากหลายและยังเป็นอาชีพที่ยังสามารถต่อยอดได้ในรูปแบบต่างๆเพื่อสร้างมูลค่าให้ตัวโรตีหรือชาชักให้มีมูลค่าที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นการนำชาชักบรรจุขวดขายตามร้านค้าหรือการเปิดร้านขายตามสถานที่ต่าง ๆ โดยการสร้างจุดเด่นในการนำชามาชักโชว์เพื่อเรียกลูกค้าและยังเป็นการสร้างอัตลักษณ์ของตัวสินค้า ส่วนโรตีก็สามารถนำมาต่อยอดเป็นโรตีกึ่งสำเร็จรูปนำไปจัดจำหน่ายตามทางช่องทางทางออนไลน์เพื่อขยายตลาดได้
เมื่อจบหลักสูตรดังกล่าวแล้วผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ไปต่อยอด สร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวต่อได้ต่อไปในอนาคตได้ทันที

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาเป็นประธานในการประชุมกิจกรรมย่อยที่ 2 วิพากษ์ ปรับปรุง หลักสูตรช่างศิลปหัตถกรรมกริชรามันห์จังหวัดยะลา ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรช่างศิลปหัตถกรรมกริชรามันห์จังหวัดยะลา พร้อมด้วย ผศ.วิจิตร ศรีสุวิทธานนท์ นายพิชัย แก้วขาว นายบุญเลิศ จันทระ นายตีพะลี อะตะบู นายอับดุลฮันนาน มาหะมะ และคณะทำงานวิทยาลัยชุมชนยะลาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 อาคารเรียน 5 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา 

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 3/2565 โดยมีผ.ศ.วิจิตร ศรีสุวิทธานนท์ นายทนง กิจ โชติมณี นางสาวสุวิมล อิสระธนาชัยกุล นางอัญชลี พงศ์เกษตร ผศ.สนธยา พลศรี เลขานุการอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวหนึ่งฤทัย จิตคงสง ครูผู้ช่วย วิทยาลัยชุมชนยะลา และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประชุมในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม