วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยคณะทำวิจัย วิทยาลัยชุมชนยะลาและคณะผู้ตรวจเยี่ยมจากทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมและรับฟังข้อมูลการดำเนินงานวิจัยโครงการการพัฒนา หลักสูตรศิลปหัตถกรรมกริชรามันห์จังหวัดยะลา ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตำบลตะโล๊ะหะลอ ตำบลตะโล๊ะหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และเยี่ยมชมรับฟังข้อมูลการดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับไก่เบตง ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา

ภาพเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นายธวัชชัย สุนทรนนท์ หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนยะลา จัดกิจกรรมการอบรมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การผลิตผักสวนครัวรั้วกินปลอดสารพิษเพื่อสร้างรายได้ในชุมชน) /ภาคใต้โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 45 คน เข้าร่วม ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งเหรียง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ภายในกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายในหัวข้อเรื่องแนวคิดการผลิตผักสวนครัวรั้วกินได้ เทคนิคการเลือกพื้นที่และสภาพพื้นที่ให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก รวมไปถึงการปลูก การดูแล และการทำปุ๋ยอย่างง่าย และสุดท้ายการเก็บเกี่ยวและการบรรจุเพื่อการจำหน่าย โดยมีนางสาวมณีนุช ทิพย์ชิต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายในชุมชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัว รวมไปถึงเทคนิคแนวทางการผลิตผักสวนครัว และการทำปุ๋ยเพื่อใช้เองในครัวเรือน ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย และต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและครอบครัวต่อไป
 
 
 
 
 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 อาคารเรียน 5 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 5/2565 โดยนายสกุล เล็งลัคน์กุล รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา นายต่วนอับดุลเล๊าะ ดาโอ๊ะมารียอ นายโตหอง แซ่หลี่ นายพจน์ ไพบูลย์เกษมสุทธิ นายจักรกฤษณ์ ธัญญคุณากรสกุล นายสมชาย เชี่ยวชาญศิลป์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา นายจรัส เรืองแก้ว กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า นางสาวอารีย์ แสวงดี กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน นายวิชาพร ชินประพัทธ์ กรรมการโดยตำแหน่ง ผศ.สนธยา พลศรี เลขานุการ นางลักขณา ญาณภาพ ผู้ช่วยเลขานุการ นางสาววันเพ็ญ พงษ์สุวรรณศิริ ผู้ช่วยเลขานุการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 5/2565
อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

กำหนดการ พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร วิทยาลัยชุมชนยะลาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และ ปีการศึกษา 2564
โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร
ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
📣 นักศึกษาคนใดประสงค์ขอเข้ารับพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร เพิ่มเติมติดต่อได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา