วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยนางสุภามาศ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยวิทยาลัยชุมชนยะลา บันทึกเทปรายการ ตะวันยิ้ม สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ยะลา ในด้านนโยบายของวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมทั้งวิธีการรับมือปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาดเช่นนี้

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นายวรัญญู แก้วทอง หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยนางสาวหนึ่งฤทัย จิตคงสง ครูผู้ช่วย วิทยาลัยชุมชนยะลา และนางสาวสุนันทา แก้วสามเขียว นักวิชาการวัดผลและประเมินผล วิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมนำเสนอหลักสูตรระยะสั้น ฝึกอาชีพสำหรับวัยรุ่นพิการและออทิสติก ในโครงการวิจัย เรื่อง “ความเป็นไปได้ในการใช้นโยบายห้องเรียน ฝึกอาชีพคู่ขนานสำหรับวัยรุ่นพิการและออทิสติกในวิทยาลัยการอาชีพในจังหวัดชายแดนใต้” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application Zoom) ณ อาคารเรียน 5 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา 

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายกิตติ กิตติโชควัฒนา  ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายโตหอง แซ่หลี นายต่วนอับดุลเล๊าะ ดาโอ๊ะมารียอ นายจักรกฤษณ์ ธัญญคุณากรสกุล นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายจรัส เรืองแก้ว กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า นายบุญสิทธิ์ ไชยชนะ กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา นางสาวอารีย์ แสวงดี กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน นายเฉลิมพล เรืองเริงกลฤทธิ์ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายวิชาพร ชินประพัทธ์ กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี เลขานุการอนุกรรมการ นางลักขณา ญาณภาพ ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ และนางสาววันเพ็ญ พงษ์สุวรรณศิริ ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 2/2564 ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่ม

 

 

 

 

 

 

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ข้าราชการและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 3 และการเตรียมการดำเนินงานในระยะที่ 2 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application Zoom) ณ ห้องประชุมมะเมา ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนยะลา

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ข้าราชการและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเตรียมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application Zoom) ณ ห้องประชุมมะเมา ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนยะลา

อ่านเพิ่มเติม