วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 6  โดยมีผ.ศ.วิจิตร ศรีสุวิทธานนท์ นางสาวสุวิมล อิสระธนาชัยกุล นางสาวดาเรศ ชูยก นางอัญชลี พงศ์เกษตร นางลักขณา ญาณภาพ อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผศ.สนธยา พลศรี เลขานุการอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวหนึ่งฤทัย จิตคงสง ครูผู้ช่วย วิทยาลัยชุมชนยะลา และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประชุมในครั้งนี้
อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 (เวลา 13.30 น.) นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประชุมหารือเรื่องแนวปฏิบัติการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมมะเมา ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนยะลา

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นางสุภามาศ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมคณะทำงานวิทยาลัยชุมชนยะลา ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มผ้ามัดย้อมดีโกตา ส่งเสริมพัฒนาเพื่อยกระดับเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน ร่วมกับOKMD สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) Office of Knowledge Management and Development (Public Organization) ณ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม 

 

 

 

 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือกับนายนิมุ มะกาเจ ผู้ทรงคุณวุฒิจังหวัดยะลา และคณะทำงานศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่จังหวัดยะลา ณ ห้องประชุม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 25ตุลาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนยะลาร่วมกับคณะทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แหล่งเรียนรู้บุหงาซีเระ (ผลิตภัณฑ์ที่ระลึกกระเป๋าผ้าดิบ ณ โกตา) โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลโกตาบารู คณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ในพื้นที่โกตาบารู เข้าร่วม ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม