เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นายธวัชชัย สุนทรนนท์ หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนยะลา จัดกิจกรรมการอบรมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การผลิตผักสวนครัวรั้วกินปลอดสารพิษเพื่อสร้างรายได้ในชุมชน) /ภาคใต้โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 45 คน เข้าร่วม ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งเหรียง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ภายในกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายในหัวข้อเรื่องแนวคิดการผลิตผักสวนครัวรั้วกินได้ เทคนิคการเลือกพื้นที่และสภาพพื้นที่ให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก รวมไปถึงการปลูก การดูแล และการทำปุ๋ยอย่างง่าย และสุดท้ายการเก็บเกี่ยวและการบรรจุเพื่อการจำหน่าย โดยมีนางสาวมณีนุช ทิพย์ชิต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายในชุมชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัว รวมไปถึงเทคนิคแนวทางการผลิตผักสวนครัว และการทำปุ๋ยเพื่อใช้เองในครัวเรือน ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย และต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและครอบครัวต่อไป
 
 
 
 
 
กำหนดการ พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร วิทยาลัยชุมชนยะลาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และ ปีการศึกษา 2564
โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร
ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
📣 นักศึกษาคนใดประสงค์ขอเข้ารับพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร เพิ่มเติมติดต่อได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา

 
 
 
 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 อาคารเรียน 5 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 5/2565 โดยนายสกุล เล็งลัคน์กุล รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา นายต่วนอับดุลเล๊าะ ดาโอ๊ะมารียอ นายโตหอง แซ่หลี่ นายพจน์ ไพบูลย์เกษมสุทธิ นายจักรกฤษณ์ ธัญญคุณากรสกุล นายสมชาย เชี่ยวชาญศิลป์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา นายจรัส เรืองแก้ว กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า นางสาวอารีย์ แสวงดี กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน นายวิชาพร ชินประพัทธ์ กรรมการโดยตำแหน่ง ผศ.สนธยา พลศรี เลขานุการ นางลักขณา ญาณภาพ ผู้ช่วยเลขานุการ นางสาววันเพ็ญ พงษ์สุวรรณศิริ ผู้ช่วยเลขานุการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 5/2565
อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

           วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นายอาสมิง มะแซ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมอบรมเพื่อส่งเสริมงานคหกรรมการประกอบอาหาร (การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไข่เค็มสมุนไพรและการทำบัญชีครัวเรือน) ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเปราะบางและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
          ในการนี้ได้รับการต้อนรับจากนายชานนท์ เจะหะมะ ประธานองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดชายแดนใต้ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้และทักษะในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม ให้ความหลากหลายโดยการนำพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในครัวเรือนมาปรับพัฒนาสูตร เป็นที่ต้องการต่อตลาด นอกจากการเรียนรู้การทำไข่เค็มสมุนไพรแล้วยังอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการบันทึกบัญชีรายรับครัวเรือน โดยมีนางรุณรัตน์ บุญมาศ และ นางสาวกามีล๊ะ เฮงดาดา เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม